Skip to content

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Baby Shower Katarzyna Pawłowska ul. Belgradzka 14 m. 74, 02-793 Warszawa NIP : 526-230-67-54

II. Jak skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

E-mail: katarzyna@pawlowskamedia.pl
Tel.: +48 602178731
Lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a) Przesyłania informacji marketingowych i handlowych dotyczących naszych Klientów, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
b) Przesyłania informacji marketingowych i handlowych dotyczących naszych Klientów, tj. informacji o wydarzeniach, produktach i usługach, które mogą zainteresować Ciebie lub Twoich czytelników, widzów, słuchaczy, Użytkowników Twojego serwisu, ponieważ wykonywanie tych działań mieści się w podstawowej działalności Administratora, czyli stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
c) Nawiązania współpracy i zawarcia umowy o współpracę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, a także wykonania tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
d) Archiwalnym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz uniknięcia realizacji zadań wskazanych w punkcie 1. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Możesz wnieść sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. W jakim okresie będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z nami będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Kto może mieć dostęp do przetwarzanych przez nas danych?
Do Twoich danych mogą mieć dostęp:
a) nasi pracownicy i podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. agencje marketingowe i PR oraz konsultanci PR świadczący dla naszej firmy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;
b) nasi partnerzy, czyli firmy, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (podmioty przetwarzające), np. agencje marketingowe i PR;
c) firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, świadczący usługi dla naszej firmy.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym klientom w zakresie świadczonych przez nas usług, jednak wyłącznie w następującym zakresie: imię, nazwisko, reprezentowana firma, adres firmy, stanowisko (tj. bez danych do komunikacji w formie elektronicznej).

VII. Szanujemy Twoje prawa i wolności
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolne.

IX. Profilowanie

W procesie analizy danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (nie stosujemy profilowania).